Menu

Statut Przedszkola

UCHWAŁA NR 10 RADY PEDAGOGICZNEJ
Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach z dnia 30.11.2017w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola im. Jasia i Małgosi                      w Kluczach
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Pedagogiczna Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach
uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się Statut Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc Statut Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach z dnia 17 listopada 2016 nadany uchwałą nr 10/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach ..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI – do pobrania

UCHWAŁA NR 1/2019 – do pobrania