Jak wspomagać rozwój dziecka.

Jak wspomagać rozwój dziecka.

Tempo rozwoju dziecka zależy od wielu czynników i jest ono różne u każdego dziecka. Każda niepokojąca sytuacja u dzieci w podobnym wieku powinna budzić zainteresowanie rodziców i wychowawców.  Dzieci, które pierwszy raz przyszły do przedszkola bardzo różnią się w zakresie opanowania czynności samoobsługowych. Maluchy często nie potrafią samodzielnie wykonać czynności samoobsługowych i higienicznych. Należy otoczyć je szczególną opieką i pomocą, zachęcać do podejmowania wszelkich działań i wysiłku. Najbardziej skutecznymi metodami, które wyrabiają u dzieci samodzielność jest pokaz i ćwiczenia. Oprócz zachęty do wykonywania czynności samoobsługowych można zastosować system nagród – zachęci to dziecko do dalszych działań. Dzieci w starszych grupach wiekowych doskonalą swoją sprawność podczas zabaw tematycznych. Dobrze jest dostarczać dziecku różnych rekwizytów, które stworzą możliwość doskonalenia pożądanych sprawności.

Rozwój społeczny i odporność emocjonalna również kształtuje się różnie u każdego dziecka. Trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami mają dzieci nieśmiałe jak i te, które nie potrafią podporządkować się regułom panującym w grupie. Należy na bieżąco korygować takie zachowania, ustalić zasady i normy, zachęcać do rozwiązywania problemu na drodze kompromisu, dostarczać przykładu z literatury, ukazując postawy i zachowania godne naśladowania.  Doskonałym wzmocnieniem pozytywnych zachowań jest pochwała dziecka. Dzieci nieśmiałe można wspomagać, np. wyróżnieniem go na tle grupy, innych dzieci, dać mu do zrozumienia, że potrafi ono zrobić coś ciekawego, fajnego co widzą i doceniają inni. Przede wszystkim pozytywne kontakty z rówieśnikami i akceptacja kolegów/koleżanek spowodują, że dziecko chętnie zacznie chodzić do przedszkola i podejmować wszelkie aktywności.

Rozwój intelektualny wraz z pojęciami matematycznymi dobrze jest wspierać poprzez utrwalanie i wykorzystywanie umiejętności matematycznych w różnych sytuacjach życia codziennego. Zabawy ruchowe kształtują orientację w schemacie ciała i przestrzeni a zajęcia plastyczne są doskonałą okazja do utrwalania orientacji na kartce papieru. Opanowanie podstawowych pojęć matematycznych jest najskuteczniejsze gdy dziecko działa na konkretach i wykorzystuje zdobyte już wiadomości w praktyce. Wiele informacji można przekazać dziecku za pomocą symboli, umownych znaków. Dzieciom, które rozpoznają symbole łatwiej będzie nauczyć się znaków działań matematycznych.

Wspomaganie rozwoju mowy – oceny prawidłowej artykulacji i korygowanie wad wymowy powinien dokonywać specjalista – logopeda. Rolą nauczyciela a także rodzica jest wspomaganie rozwoju mowy w zakresie kształcenia percepcji słuchowej, nawyków właściwego oddychania, usprawniania aparatu artykulacyjnego, rozwijanie wypowiedzi słownych.

Rozwijanie percepcji słuchowej – ćwiczenia powinny obejmować kształcenie wrażliwości słuchowej (rozróżnianie i naśladowanie dźwięków, określanie ich źródła, kierunku, natężenia). Przykładowe zabawy to: zagadki słuchowe, wyszukiwanie dwóch przedmiotów wydających taki sam dźwięk, powtarzanie słyszanego rytmu, ćwiczenia rytmiczne przy muzyce itp.) Z dziećmi mającymi trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej powinniśmy prowadzić ćwiczenia wg zasady: najpierw zabawy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów lub ich obrazków, potem stopniowo przechodzimy do materiału werbalnego zachowując ustaloną kolejność: najpierw wyróżniamy zdania, następnie wyrazy w zdaniu, potem sylaby w wyrazie a na końcu głoski. Ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę głoskową prowadzimy ze starszymi dziećmi.

Rozwijanie percepcji wzrokowej ma znaczenie w opanowaniu nauki czytania i pisania. Z najmłodszymi dziećmi powinno grać się w loteryjki obrazkowe, porównywać obrazki, układać puzzle składające się z kilku dużych elementów itp. Dzieci starsze powinny dostrzegać drobne szczegóły na obrazkach, układać obrazki pocięte na części różnego kształtu, odtwarzać wg wzoru i z pamięci układy figur, klocków, dobierać w pary jednakowe symbole i znaki.

Sprawność motoryczna dzieci można wspierać poprzez zachęcanie do aktywności ruchowej i udostępnianie sprzętu sportowego. Naturalną formą ćwiczeń są zabawy organizowane na powietrzu, tory przeszkód. Dzieci, pokonując przeszkody ćwiczą zręczność i wytrwałość  w dążeniu do celu.

Sprawność manualną i grafomotoryczną stymulować można poprzez: dostarczanie zabawek manipulacyjnych, zachęcanie do wykonywania czynności samoobsługowych, układanie z drobnych elementów (mozaiki, przybijani), gry zręcznościowe, zabawy paluszkowe, nawlekanie na sznurek, lepienie, wydzieranie, wycinanie itp. Należy dzieciom proponować ćwiczenia graficzne na miarę ich możliwości: rysowanie po śladzie, kropkach, obrysowywanie szablonów, kalkowanie, uzupełnianie obrazka liniami poziomymi, pionowymi, ukośnymi.

W rozwoju dziecka należy pamiętać również o poszerzaniu zasobu wiedzy o otoczeniu społecznym i przyrodniczym.Skip to content